Az ügyvédi munka feltételei

Az ügyvédi tevékenység szerte a világon, így hazánkban is törvény útján szabályozott keretek között folyik.

Ügyvédi tevékenységet – az alkalmazott ügyvéd kivételével – kizárólag az végezhet, aki valamelyik helyi ügyvédi kamara tagja és az ügyvédi esküt letette. Kamarai tagságukat kollégáink évente érvényesített ügyvédi igazolványukkal igazolják. Itt meggyőződhet arról, hogy ügyvédje tagja-e a Budapesti Ügyvédi Kamarának, vagy valamelyik vidéki kamarának.

A Budapesten irodát fenntartó és a fővárosban tevékenykedő ügyvédek a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai. 

A kamarai tagság feltételei

Kamarai tag lehet, aki megfelel a következő feltételeknek:

 • magyar állampolgár, vagy az EU tagállamának állampolgára
 • büntetlen előéletű
 • jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik
 • magyar jogi szakvizsgát tett
 • a kamara által elfogadott felelősségbiztosítása van,
 • az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel rendelkezik a kamara működési területén, és nem esik a kizáró okok alá.

 

Nem lehet a kamara tagja az:

 • akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn és azt nem szünteti meg
 • aki a közügyektől vagy a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll
 • akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a büntetés kitöltésétől illetőleg a végrehajthatóság megszűnésétől számított 10 évig
 • akinek a szabadságvesztés büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, a próbaidő leteltétől számított 3 évig
 • akit az ügyvédi kamarából kizártak, a kizáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig
 • aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, vagy gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen
 • aki az életmódja vagy magatartása miatt az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen.

Az ügyvédi eskü

Az ügyvéd a kamarai felvételét követő két hónapon belül a kamara elnöke előtt esküt tesz és tevékenységét csak az eskü letétele után kezdheti meg. Az eskütételről a kamara okiratot készít, amely az eskü szövegét, letételének és az ügyvédi tevékenység megkezdésének időpontját tartalmazza. Az okiratot az ügyvéd és a kamara elnöke aláírja. Az esküokiratot a kamara őrzi meg. Az eskü szövege a következő:

„Én (az eskütevő neve) esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

Az alkalmazott ügyvédekről

Alkalmazott ügyvéd az, aki tevékenységét ügyvéddel, illetve ügyvédi irodával létrejött munkaviszony alapján végzi. Az alkalmazott ügyvéd az ügyvédi tevékenységet önállóan nem láthatja el, kizárólag az ügyvéd felelősségi körén belül és utasításai alapján működhet közre az ügyvédi iroda munkájában. Alkalmazott ügyvédi tevékenységet az végezhet, akit a kamara az alkalmazott ügyvédek névjegyzékébe felvett, ami nem azonos a kamarai tagsággal. A kamara az alkalmazott ügyvédet is arcképes igazolvánnyal látja el.

Az összeférhetetlenségről

Az ügyvéd nem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban; nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző és főállású polgármester. Az ügyvéd nem végezhet olyan vállalkozói tevékenységet, mely  személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel ját. Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt.