JogTudor

Fotolia_21923876_Subscription_Monthly_XXL-(1)

A Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programjának keretében a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. által szolgáltatott Jogkódex nagymélységű, elektronikus jogi adatbázisa  minden aktív nyilvántartottnak elérhető.  A szolgáltatóval kötött szerződés 2018. december 31-én jár le.

A JogTudor 83 elektronikus kommentárból és egy jogi adatbázisból álló szolgáltatáscsomag, amelyet a Kamara 2013. áprilisában indított útjára. Az első 33 havi futamidő alatt a kamara a tagdíj-megtakarításokból 605 millió forintot fordított e szolgáltatások beszerzésére, melyek összességében az ügyvédeknek – ha egyénenként maguk vásároltak volna – a kiadói formátumokban 6,5 milliárd forintért, a BÜK által kiválasztott formátumban 4 milliárd forintért lettek volna elérhetőek. A szolgáltatások hamar népszerűvé váltak. A budapesti kar által ténylegesen lehívott adatbázisok, vagy a könyvek esetében a kamara épületéből hazavitt termékek és szolgáltatások piaci értéke 2017. novemberéig meghaladta a 3 milliárd forintot.

A szolgáltatás megindítását megelőzőleg a budapesti ügyvédek kb. még csak 30%-a volt aktív (és legális) jogi adatbázis-használó. A fizetős szolgáltatást igénybe vevőkkel együtt a budapesti ügyvédség kb. 80%-a vált saját jogán (kamarai tagként, vagy előfizetőként) rendszeres nagymélységű jogi adatbázis felhasználóvá.

A termékek részletes leírása

 • Jogkódex (HVG-ORAC)

  A JogTudor a HVG-ORAC Kiadó legszélesebb tartalmú internetes jogi tudástára, kizárólag ügyvédek számára, amelynek része a HVG-ORAC jogszabályi adatbázisa, elektronikus kommentárgyűjteménye, BH+ Nagy Döntvénytára, szakcikk és iraminta-adatbázisa, formanyomtatvány-kitöltője, a Bisnode Magyarország emelt szintű, internetes céginformációs szolgáltatása, a Cégkódex és a webböngészőben is megnyitható Jogkódex (www.mobil.jogkodex.hu) az alábbiak szerint:

  Könnyen és gyorsan kereshető formában kínálja a HVG-ORAC 1992 óta fejlesztett kapcsos nagykommentár-család 8 alaptagját, emellett számos kézikönyvet.

  Az iratminta- és kitölthető formanyomtatványtárban elérhető 130 darab új Ptk. szerinti iratminta, és a jelenleg hatályos – jogszabályoknak és sémadefiníciónak megfelelő – cégeljárási formanyomtatványok teljes köre.

  A Jogkódex a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök, Adó- és Vám Értesítő) időállapotokkal, azok összehasonlításával, kapcsolatok jelzésével, törvényi indokolásokkal, illetve összetett keresési lehetőséggel a joganyagok, továbbá a döntvények között.

  A BH+ Nagy Döntvénytár a Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok című folyóiratban megjelent döntvények (BH-k 1989-ig visszamenően) könnyen, gyorsan kereshető teljes anyaga mellett tartalmazza a folyóiratban nem megjelenő, csak elektronikusan hozzáférhető BH+ döntvényeket, a 2004 óta megjelenő Ítélőtáblai Határozatok című folyóirat teljes anyagát (ÍH), valamint az Adó, Vám, Illeték című folyóirat 1996 óta megjelent teljes anyagát (AVI), továbbá válogatott cégbírósági határozat-csoportot, a Gazdaság és Jog folyóiratban megjelent választottbírósági döntéseket. Az egyedi tartalmak mellett a BH+ Nagy Döntvénytár tartalmazza a jogi munka alapjául szolgáló jogegységi határozatokat, a jogegységi tanács végzéseit, irányelveket, elvi döntéseket, kollégiumi állásfoglalásokat és véleményeket, elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket, az EURLEX honlapján közzétett magyar nyelvű ítéleteket, valamint a birosag.hu honlapon közzétett anonim bírósági határozatokat (BHGY), összesen 143 640 döntvényt (köztük az Adó és Ellenőrzési Értesítőben megjelenő bírósági határozatokat is).

  A JogTudoron a következő e-kapcsos kommentárok találhatóak meg:

  1. A 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
  2. Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
  3. A 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
  4. Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
  5.  Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  6. A 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
  7. A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  8. Az 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
  9. Az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
  10. Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
  11. A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
  12. A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  13. Az 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
  14. A Tanács 1346/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a fizetésképtelenségi eljárásról
  15. A 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
  16. Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
  17. A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
  18. Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  19. A 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
  20. Az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
  21. Az 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
  22. Az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
  23. Az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  24. A 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
  25. Az 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről
  26. A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
  27. A 2009. évi LXXXV. számú törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
  28. A 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
  29. Az 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról
  30. Az 1997. évi C. törvény a választási eljárásról
  31. Az 1994. évi LXXI. törvény a választottbíráskodásról
  32. A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
  33. A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 7.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
  34. Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  35. A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről
  36. Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
  37. A 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
  38. A 2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 
  39. A 2003. évi CXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
  40. A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  41. A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  42. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
  43. A 2010. évi XC. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
  44. A 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról /in: Mit kell tudni az egyszerűsített foglalkoztatásról? (D57HVG TB Különszám, 2012)/
  45.  Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
  46. Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
  47. Az 1996. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
  48. A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (szociális hozzájárulási adó)
  49. Az 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
  50. A 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
  51. Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
  52. Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
  53. Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
  54. A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
  55. Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
  56. A 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról /in: Mit kell tudni a nyugdíjkorhatár előtti ellátásokról? (HVG TB Különszám, 2013)/
  57. A 2012. évi CXII. törvény az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
  58. Az 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
  59. Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
  60. Az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
  61. A 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
  62. Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
  63. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 
  64. A 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
  65. A 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
  66. A 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
  67. A 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
  68. A 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
  69. A 2009. évi LXI. törvény az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
  70. A 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
  71. A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
  72. A 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
  73. A 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
  74. A 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről
  75. A 2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról
  76. A 2012. évi LVI. törvény a távközlési adóról
  77. A 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
  78. A 2010. évi XCIV. törvény az egyes ágazatokat terhelő különadókról
  79. A 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
  80. Az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
  81. A 2000. évi C. törvény a számvitelről

  A kapcsos kommentárokon felül 16 HVG-ORAC e-könyv:

  1. Ptk. Fordítókulcs – Oda-Vissza [2014, 676 oldal, szerkesztő: Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes]
  2. Btk. Fordítókulcs – Oda-Vissza [2014, 304 oldal, szerkesztő: dr. Czine Ágnes, dr. Fiedler Laura]
  3. A megújult hagyatéki eljárás [2011, 356 oldal, szerkesztő-lektor: Sáriné dr. Simkó Ágnes Szerző, szerző: Dr. Anka Tibor]
  4. Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai [2011, 295 oldal, szerzők: Dr. Gál Judit, Dr. Susán Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi]
  5. Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata [2011, 545 oldal, lektor: Dr. Darák Péter, szerző: Dr. Lomnici Zoltán]
  6. Fogyasztóvédelem és büntetőjog [2011, 274 oldal, lektorok: Prof. Dr. Tóth Mihály, DsC, Dr. Balogh Ágnes, szerző: Dr. Karsai Krisztina]
  7. Az élettársak és vagyoni viszonyaik (különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlatra és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában) [2010, 378 oldal, szerző: Dr. Szeibert Orsolya Ph.D]
  8. Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról [2010., 364 oldal, szerző: Dr. Lugosi József]
  9. A gazdasági társaságok átalakulása [2010, 295 oldal, szerzők: Dr. Adorján Csaba, Dr. Gál Judit]
  10. A végelszámolási eljárás [2010, 403 oldal, szerzők: Dr. Gál Judit, Dr. Kiss Gábor, Zara László]
  11. A bírósági végrehajtás [2009, 620 oldal, szerkesztő: Sáriné dr. Simkó Ágnes, szerzők: Dr. Balogh Olga, Dr. B. Korek Ilona, Dr. Császti Ferenc, Dr. Juhász Edit]
  12. Társasági törvény, cégtörvény 2006-2009 [2009, 855 oldal, szerkesztő: Sárközy Tamás, szerzők: Győri Enikő, Komáromi Gábor, Makai Katalin, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Tamáné Nagy Erzsébet, Vezekényi Ursula, Wellmann György]
  13. Cégjogi kalauz 2009 [2009, 480 oldal, lektor: Dr. Gabányi Józsefné, szerzők: Dr. Gál Judit, Dr. Vezekényi Ursula]
  14. Társasági jogi perek [2007, 467 oldal lektor: Dr. Gabányi Józsefné, szerzők: Dr. Gál Judit, Pálinkásné dr. Mika Ágnes]
  15. A családjog kézikönyve I-II. [2007, 1272 oldal, szerkesztő: Dr. Kőrös András, lektor: Dr. Weiss Emilia, szerzők: Dr. Bencze Lászlóné, Dr. Brávácz Ottóné, Dr. Csiky Ottó, Dr. Filó Erika, Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika, Dr. Kőrös András, Dr. Makai Katalin, Piros Zsuzsanna, Dr. Somfai Balázs, Dr. Szeibert-Erdős Orsolya, Dr. Szőcs Tibor]
  16. A végintézkedések (Mindennapi családjog sorozat) [2001, 308 oldal, szerkesztő: Kőrös András, szerző: dr. Sőth Lászlóné]

  Az Adójog / számvitel modulon belül:

  1. HVG különszámok – Adó, TB (2008–tól 2013-ig)
  2. HVG-ORAC – Az új adójog magyarázata (2009 és 2010)
  3. 8-8 adójogi kommentár a Saldotól (2011-ből és 2012-ből)
   1. A személyi jövedelemadóról szóló törvény magyarázata 2012 (Saldo, 406 A/4 oldal, 2012)
   2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény egységes szerkezetben magyarázatokkal 2012 (Saldo, 335 A/4 oldal, 2012)
   3. A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2012
   4. Az illetéktörvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2012
   5. Adóeljárási törvény magyarázatokkal 2012
   6. Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben magyarázatokkal 2012
   7. A környezetvédelmi termékdíjról, a népegészségügyi termékadóról, az energiaadóról és a regisztrációs adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2012
   8. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2012

  Bisnode Cégkódex (emelt szintű, tartalma itt megtekinthető)

  Webböngészőben is elérhető Jogkódex (www.mobil.jogkodex.hu)

JogTudor – Gyakran ismételt kérdések

JogTudor – Hasznos tudnivalók a belépéshez

[table id=16 /]

 • Előkészítés (2011.08. – 2012.05.)

  2011.08.01. A jogi tartalomszolgáltatói piac vizsgálatának megkezdése egy kamarai flottabeszerzés megvizsgálása céljából. (BÜK irattár)

  2011.09.01. A Budapesti Ügyvédi Kamara (továbbiakban: BÜK) szakmai csoportja: Réti László elnök, Kiss Pál főtitkár, Homoki Péter ügyvéd, Takács Dániel a BÜK-ben külön-külön találkozón vesz részt az Opten Informatikai Kft. (továbbiakban: Opten) és a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (továbbiakban: CompLex) munkatársaival és ismertetik egy kollektív ügyvédi beszerzés körvonalait. Ismertetnek egy indikatív tartalmi és műszaki követelményspecifikációt és arra indikatív választ.

  2011.09.05. Az “Egyebek” napirendi pont keretén belül Réti László tájékoztatást ad az ingyenes cégűrlap átmeneti, a teljes ügyvédség számára történő rendelkezésre bocsátásáról. Ennek kapcsán elmondja, hogy felmerült, hogy egységes országos megoldás keretében valamennyi ügyvédnek ingyenesen Jogtár (közép verzió) hozzáférést biztosítanának. A szolgáltatóknak ezzel kapcsolatban egy tájékoztatást és felkérést küldtek ki. (Elnökségi ülés jkv. (2011. Eln. 470/10. számú határozat))

  2011.09.30. Mindkét kiadótól beérkeznek a szakmai elképzelések illetve korlátozott piaci adatokat, statisztikákat tárnak fel. A BÜK-ben folytatódik az elemzés, a modellezés és a projekt felépítésének tervezése. segítendő.

  2011.11.10. Híre jön, hogy egy harmadik elektronikus szolgáltató is piacra lépett, a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: HVG-Orac). A BÜK számukra is kiküld egy indikatív specifikációt.

  2011.12.05. Az elnökségi ülésen Réti László elmondja, hogy álláspontja szerint a következő évben akár a működési szufficit, akár a tartalék terhére biztosítani lehetne a BÜK tagok részére egy kollektív jogtár előfizetést. Indikatív ajánlatot már beszereztek a három szolgáltatótól budapesti és országos volumenekre. Az Elnökség a 2011. Eln. 470/13/12. számú határozatában felkéri az elnököt, hogy a Kamara által a tagoknak nyújtható kamarai szolgáltatások körére dolgozzon ki előterjesztést, és a jövő évi költségvetéssel együtt terjessze be az Elnökségnek. (Elnökségi ülés jkv. (2011. Eln. 470/13. számú határozat))

  2011.12.20. Indikatív árajánlatok kérése a három alkalmas szolgáltatótól (CompLex, HVG-Orac, Opten). (BÜK irattár)

  2012.02.06. Az elnökségi ülésen Réti László bejelenti, hogy a Kamara tagjai részére nyújtandó ingyenes jogtár szolgáltatásra vonatkozóan kértek ajánlatot a három szolgáltatótól, és a Magyar Ügyvédi Kamarával (továbbiakban: MÜK) megkezdték a tárgyalásokat a szolgáltatás országossá tételéről, ez azonban – technikai okok miatt – egyelőre nem időszerű. A jogi adatbázis-szolgáltatás díjával kapcsolatban egyelőre nincs egységes álláspont. A 2012. Eln. 470/02/24. számú határozatban az Elnökség úgy dönt, hogy a vázolt projektek megvalósítását támogatja. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/02. számú határozat))

  2012.04.18. Jogforrás-felhasználási elektronikus kérdőív kiküldése a fővárosi tagságnak. A kérdőív felméri az elektronikus eszköz- és jogi adatbázis használati szokásokat. A május 5-ig beérkezett válaszok száma 839! (BÜK irattár [PDF])

  2012.04.25. Jogforrás-felhasználási kérdőív kiküldése az Elnökség tagjai, valamint külön a 39 nagy ügyvédi iroda részére is. (BÜK irattár)

  2012.05.07. A BÜK elnöksége egy 29 oldalas, részletes empirikus felmérést és elemzést tartalmazó előterjesztést tárgyal. Az Elnökség tagjai a felvetéseket (versenyjogi szempontokra, szolgáltatók, meglévő előfizetések stb.) is kiterjedően megvitatják. Az Elnökség a 2012. Eln. 470/05/22. számú határozatban úgy dönt, hogy a “Jog§pájz” koncepciót és bevezetést támogatja. (Előterjesztés és Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/05. számú határozat), BÜK irattár [PDF])

 • Beszerzési eljárás (2012.06. – 2012.12.)

  2012.06.15. Beszerzési eljárás kiírása (BÜK irattár)

  2012.06.28. Mind a három ajánlattevő formailag érvényes ajánlatot nyújt be. (BÜK irattár)

  2012.07.02. Elnökségi beszámoló a beszerzési eljárás kiírásának eredményéről (BÜK irattár)

  2012.07.03. Kiegészítő kiírás (BÜK irattár)

  2012.07.12. Kiegészítő kiírás leadási határideje (BÜK irattár)

  2012.07.17. A HVG-Orac, Opten és a CompLex határidőben benyújtotta kiegészítő ajánlatát. Az ajánlatokról az értékelő bizottság számára anonim ajánlati ár összehasonlító táblázatot készített. Ebből nem állapítható meg, hogy melyik árat melyik pályázó adta. Később külön összehasonlító táblázat készült a tartalmakról, amely már részletesen tartalmazza, hogy mely kiadó mit ad az alapspecifikációban megszabott minimumkövetelményeken felül és mit hajlandó külön térítéses szolgáltatásként az egyedi végfelhasználók rendelkezésére bocsátani. (BÜK irattár)

  2012.08.06. Elnökségi megbeszélés (vita) a jogi adatbázis-szolgáltatás projektjében megteendő további lépésekről. A fő kérdés a teljes, általános ingyenesség a tagok felé, vagy részbeni fizetős modell. Felmerül, hogy a kötelező iroda-megfelelőség megváltoztatásával (a telefon és a fax szükségességének eltörlése) a terheket csökkentsék az egyik oldalon, míg a másikon pedig éves szinten kb. 1 000 – 1 500 forint /hó növekedéssel lehetne számolni. Döntés nem születik. Elhangzik, hogy A BÜK szeptemberi ülésén kellene döntést hozni egy szűkebb budapesti, illetve egy széles országos opcióról, amit a MÜK elnöksége szeptemberben megtárgyalhat. Normatív döntéseket az októberi MÜK teljes ülés hozhat meg. A tesztidőszak ezt követően megindulhat és 2013. nyarától teljes körűvé válhat a rendszer. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/08. számú határozat))

  2012.08.27. MÜK Elnökségi előterjesztés, beszámoló. A BÜK felajánlja a MÜK-nek, és a területi kamaráknak, hogy csatlakozzanak és legyen a projekt országos. A megfelelő MÜK, illetve területi kamarai pénzügyi források híján erre nem kerül sor. (BÜK irattár)

  2012.08.27. A MÜK elnöksége napirenden kívül tárgyalja a BÜK javaslatát és írásos előterjesztését a jogi elektronikus adatbázis szolgáltatás országos kiterjesztésének lehetőségéről. A területi kamaráknak és a MÜK-nek sincs forrása. A szegedi elnök felveti, hogy legyen kötelező iroda megfelelési feltétel az elektronikus adatbázis. A vitából látszik, hogy az érdeklődés és támogatás ellenére a BÜK-nek egyedül kell folytatnia a projektet. (MÜK 2012. augusztus 27-i jegyzőkönyv 11-14. old.)

  2012.08.29. Jogforrás-felhasználási elektronikus kérdőív kiküldése a területi kamarák ügyvédeinek is. A kérdőív felméri az elektronikus eszköz- és jogi adatbázis használati szokásokat.

  A tavaszi és az őszi felmérésekből adatai szerint a CompLex felhasználók többsége (84%) elégedetlen volt jelenlegi szolgáltatójával (feltételezhetően leginkább árazási és nem minőségi okokból) és kész volt szolgáltatót váltani, ha kedvezőbb árat és nagyjából azonos tartalmat kap. “Márkahű” volt 4%, 12% pedig bizonytalan. Az elnökség ebből arra következtet, hogy a tagság nagy tömegei hajlandóak lennének platform-váltásra, ha ezzel költséget takaríthatnak meg. (BÜK irattár)

  2012.09.03. Az Elnökség a 2012. Eln. 470/09/01-08 számú határozataiban döntött a jogi adatbázis szolgáltatás 2013. április-június közötti időszakban történő bevezetéséről. Meghatározta, hogy mely kódnevű anonim szolgáltatási csomag (alsó vevői volumengarancia, felhasználószám küszöbök, kizárólagosság/többes szolgáltató, egy felhasználóra eső ár kombinációk) ajánlatokat tartja a legkedvezőbbnek, döntött a 2 éves időtartamról. A minél kedvezőbb ár elérése céljából volumengarancia vállalását és a szolgáltatók közötti ár- és tartalmi verseny motiválását határozta el. A tárgyalásokat a két, a legjobb ajánlati csomagokat adó szolgáltatóval kell folytatni. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/09. számú határozat))

  2012.09.10. Működési és adómodellek, költség-kalkulációk, szerződéstervezetek véglegesítése novemberig. (BÜK irattár)

  2012.09.12. Műszaki, szolgáltatási egyeztetések pályázókkal és a belső fejlesztőkkel. (BÜK irattár)

  2012.09.21. Szerződési “termsheet” (szerződéses feltételek) előzetes összeállítása, elnökségi előterjesztés és jóváhagyás céljára. (BÜK irattár)

  2012.10.01. Elnökségi prezentáció készül a Jog§pájz projektről (“Kollektív ügyvédi elektronikus jogszabály adatbázis“). Réti László tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy a 3 ajánlattevő meghallgatását követően, visszajelzéseik alapján megkezdődött a szerződési feltételek összehasonlítása. Hó közepére kész a modell I. változata, ezt követően sor kerül a szolgáltatási szerződések véglegesítésére – amit az Elnökség tagjai előzetesen megismerhetnek. Novemberben megkezdődik a tárgyalás, illetve kiválasztják a megfelelő szolgáltatási csomagokat. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/10. számú határozat) 4. mell_ Jogi adatbázis szolgáltatói modell.pptx)

  2012.10.29. A korábbi elnökségi viták és a MÜK döntések (hiányának) ismeretében elkészülnek az elektronikus jogi adatbázis beszerzés szerződési feltételei. Réti László tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a termsheet-et kiküldik mindhárom tárgyaló félnek, szeretnék a feltételeket november 10-éig véglegesíteni. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/11. számú határozat))

  2012.12.03. A HVG-Orac és az Opten lényegesen kedvezőbb – az ülésen részletesen is ismertetett – ár- és tartalomajánlatot adott, mint a CompLex (abban például nem voltak kommentárok és sok elem csak külön fizetés nyomán vált volna hozzáférhetővé. Az elnökség a két legjobb ajánlatot adó szolgáltatót választotta ki. A termékek tesztelése 81, előzetesen regisztrált ügyvéd bevonásával megkezdődik. A teszteredményeket januárra várják, ezt követően születik döntés a kontingensek kiosztásáról. (Elnökségi ülés jkv. (2012. Eln. 470/12. számú határozat))

  2012.12.06. Nyertes szolgáltatók kihirdetése. (BÜK irattár)

 • Tesztelés, felhasználás előkészítése (2012.12 – 2013.03)

  2012.12.10. A két nyertes termék egy hónapos felhasználói tesztjének megkezdése. (BÜK irattár)

  2013.02.04. Az Elnökség továbbra sem tud határozatot hozni abban a kérdésben, hogy a Kamara a jogi adatbázist ingyen bocsássa-e a tagság rendelkezésére, illetve mely csoportoknak és milyen mértékben finanszírozza. A szavazás eredménytelen, az Elnök bejelenti, hogy ebben a kérdésben új Elnökségi ülést hív össze. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/02. számú határozat))

  2013.02.11. Az Elnökség “Az elektronikus jogi adatbázis projekt tárgyában született határozatok“-at a 2013. Eln. 470/03/13-29 számú határozataival módosítja, illetve kiegészíti. Végleges döntés születik a szerződéskötésről a HVG-Orac és Opten szolgáltatókkal, lehetőleg. 1 000 – 1 000 fős BÜK által garantált felhasználói hozzáférés kiépítéséről, amely minimum kontingens jobb feltételek elérése érdekében 2 000 – 2 000 főben is elvállalható. A határozat dönt a szolgáltatást igénybe vételére jogosultak személyéről, illetve egyéb technikai kérdésekről. A modell a két szolgáltató versenyeztetését célozza a tartalombőség, műszaki fejlődés és szolgáltatási ár terén. Az Elnökség dönt továbbá arról is, hogy a 2013. évi előirányzatban a Közgyűléstől a tagság nem internetbarát többségét felzárkóztató ún. “adaptációs pénzügyi alap” biztosítását fogja kérni a 2012-es maradványból a tartalékba helyezendő megtakarítás terhére. Az elnökség amellett is határoz, hogy a MÜK álljon a praxisok számára kötelező elektronikus jogi adatbázis használat mellett (Budapesten ezt a tagdíjba építés és más kötelező pénzügy teher csökkentés révén tervezik ingyenessé tenni.) (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/03. számú határozat))

  2013.03.01. A BÜK évi rendes közgyűlése előtt a honlapon betekinthetővé válik az elnökség jelentése, amit a teremben füzetben is kiosztanak. Ennek egyes fejezetei egy átfogó stratégiába ágyazottan részletes indokolást adnak az akkor még “Jog§pájz” és később “JogTudor” néven folytatódó projekt előterjesztéséről és a többi, web vonatkozású szakmapolitikai stratégiai célról, irányról. A közgyűlés meghallgatja a BÜK WEB stratégiájáról szóló prezentációt. A közgyűlés a beszámolót (melyben a fokozott biztonságú magánokirat (=biztonsági jel/matrica is lényeges elemként szerepelt) egyhangúlag, egy tartózkodással fogadta el. A stratégiának megfelelően a közgyűlés még alapszabályt is módosította (és a célok között nevesítette a tudásfejlesztést (jkv. 8., 11., 24., 34. oldal) , a minőségbiztosítást (jkv. 6. oldal, 10. oldal), majd a költségvetési tartalékból (amelynek forrása a 2012. évi maradvány összegének 90%-a volt), forrást biztosított a JogTudor-program számára. A költségvetési határozat gazdálkodási kereteket adott, elektronikus jogi adatbázis, könyv és elektronikus tudásanyagok beszerzésére. A közgyűlés két naptári évben, 2013. és 2014. években való felhasználásra adott 330 millió forintos keretet az ún. “adaptációs alap” rendelkezésre bocsátásával. (A Közgyűlés elé terjesztett, előzetesen az elnökség által jóváhagyott Elnöki és Főtitkári Közös Beszámoló (15-16. oldal 3.5 pontban, 23-24. oldal 5.6 pontban) Közgyűlési jkv. ( 8., 11., 26., 50-52. oldalak), BÜK-KGY/01., 03., 07., 12., 13. számú határozatok [PDF])

  2013.03.01. A BÜK a tagsághoz fordul a projektnév kiválasztása iránt. Az elektronikus kérdőíven a válaszolók többsége a “JogTudor” nevet választja. (BÜK irattár)

  2013.03.04. Az Elnökség 2013. Eln. 470/04/16-21. számok alatt további határozatokat hoz: a projekt elnevezése ettől kezdve JogTudor; a Kamara 2013. március 1-jei közgyűlésének határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Adaptációs Alapkeretből első körben maximum bruttó 250 millió forint felhasználását engedi meg a szolgáltatás biztosítására – a teljes aktív nyilvántartotti (aktuálisan 7 408 fő) állomány részére – a 2014 június 30-ig terjedő időszakra. Az Elnökség javasolja a MÜK-nek, hogy vegye napirendre és vizsgálja meg egy olyan jogi adatbázis kötelező, folyamatos fenntartását az aktív nyilvántartottak számára, amely nem rosszabb a jelen beszerzésben meghatározott minimum feltételeknél. Ezen kívül döntés születik egyes részletkérdésekben is. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/04. számú határozat))

  2013.03.05. Annak érdekében, hogy a kiadók minél több tartalom és korszerűbb megoldás szolgáltatásában legyenek érdekeltek, a modell versenyre motivál. Az ügyvédi felhasználóért először egy előzetes (utóbb negyedévessé alakított) tesztidőszakban “küzdhetnek meg”. A “-3-0” hónapok tesztidőszaka alatt minden ügyvéd mindkét termékre beregisztrálhat és kipróbálhatja, használhatja, és 2013. június 30-ig ki kell választania az egyiket. Az így kiválasztott termékhez 1-12 hónapban kötve van, majd egy év után áttérhet a másikra, ha időközben a másik szolgáltató terméke jobbnak látszik. Ez idő alatt a szolgáltatók versenyezhetnek, javíthatnak termékükön. Az elnökség határozata szerint a szolgáltatást nem csak az ügyvédeknek, hanem a teljes aktív nyilvántartotti állománynak biztosítani kell. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/04/17. számú határozat))

  2013.03.11. Tárgyalások kezdődnek a nyertes szolgáltatókkal.

 • Szerződések, országos terjesztés (2013.03.20. – 2014.09.)

  2013.03.20. Megszületnek az első megállapodások a kiadókkal. A szerződő felek a BÜK és a Székház Kft. (a BÜK 90%-os tulajdonában álló infrastruktúra szolgáltató cég), illetve a két nyertes kiadó. A szerződés tárgya itt még kizárólag a jogi adatbázis-szolgáltatás. Minden aktív nyilvántartott csak az egyik e-adatbázist veheti használatba. A megrendelők részéről vállalt kontingensgaranciák: 1-12 hónapra 2 000 – 2 000 felhasználó, a 13-24 hónapra 1 000 – 1 000 felhasználó. A kiadók szeretnének könyvet is eladni. A kamarai oldal szeretné a nyitott felhasználószámokkal kapcsolatos pénzügyi kockázatait felül lezárni zárni és biztosítani, hogy a vidéki ügyvédségnek is továbbértékesíthessen.  (Ha akár önkéntesen, akár iroda megfelelőségi előírások folytán a teljes 7 408 fős állomány regisztrálna a JogTudorra, csak a jogi adatbázis 12 havi használata 337,7 millió forint költség lenne, könyvek nélkül.) Biztosítani kívánják, hogy a szakkönyv, kommentár tartalmakat utóbb a kiadók ne vonhassák ki az elektronikus jogi adatbázisokból. (BÜK irattár [PDF] és üvegzseb)

  2013.03.29. Megnyílik a regisztrációs BÜK honlap felület, hogy az ügyvédek választhassanak. A BÜK honlapján olvashatók a részletes útmutatók és termék-összehasonlítók. A két hétre tervezett “előválasztási” folyamatot a kiadók kérik meghosszabbítani. Végül az fennmarad és folyamatosan megy át a júliusi szolgáltatásba. (“-3-0” hónapos előválasztási időszak) (BÜK honlap)

  2013.04.08. Beszámoló az elnökségnek. A 2013. Eln. 470/05/21. számú határozatában az Elnökség az adaptációs alapból további 50 millió forint felhasználását engedi meg. Külön projektcég felállítását jelenti be az elnök, a Székház kft. távozik a projektből. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/05. számú határozat))

  2013.04.11. Az újratárgyalás eredményeképpen a BÜK és a JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft. (a BÜK újonnan alapított egyszemélyes projektcége, továbbiakban: JogTudorPlusz Kft.) a HVG-Orac-kal egy 5 800 darabos e-kommentár kontingens leszállítására köt megállapodást. A 8 ún. “nagykommentár” a legfontosabb anyagi jogi kódexek szakirodalmát tartalmazza (régi és új Btk., Be., régi és új Ptk., Pp., Ket., Munkajog, melyek a bolti forgalomban papír-alapon kb. 154 000 forintért lennének beszerezhetőek.) Az egy BÜK-ös nyilvántartottra eső e-könyv ára darabonként 12 594 forint. Az e-könyveket nem csak a HVG-Orac előfizetést választók, hanem minden aktív nyilvántartott (7 408 fő, de első sorban az ügyvédek) megkaphatja. (Az “offline” módon használható e-könyv más olvasóeszközre is feltelepíthető, de csak korlátozottan nyomtatható). A tartalom megvásárlására tekintettel a kiadó nem vonhatja ki a kommentárokat az elektronikus jogi adatbázisból sem. A beszerzésre fordított bruttó összeg 93,3 millió forint. (BÜK irattár [PDF] és üvegzseb)

  2013.04.15. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. két évre jogi adatbázis szolgáltatási szerződést köt a HVG-Orac-kal. Az első, egy éves (az első keresztévre kiterjedő) szakaszban a kiadó 5 400 hozzáférést enged. A második keresztévre (13-24. hónap) a szerződés a szolgáltatási tapasztalatok alapján újra tárgyalandó 2014 áprilisában, de eredménytelenség esetén csak 2 000 fős kontingens marad. Aki ezt e-adatbázist választja, egy évig csak ezt használhatja, nem válthat. A beszerzésre fordított bruttó összeg 63,5 millió forint. Ezzel a kontingenssel akár a másik szolgáltató nélkül is biztosítható lett volna a szolgáltatás, a BÜK sikerrel bezárta a pénzügyi szélsőérték kockázatokat. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2013.04.18. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. a HVG-Orac-kal egy 6 000 darabos könyvkontingens (Ptk. Fordítókulcs) kontingens leszállítására köt megállapodást. A fordítókulcsot nem csak a HVG-Orac előfizetést választók, hanem minden aktív ügyvéd megkaphatja. A beszerzés értéke 18,9 millió forint. (BÜK irattár [PDF] és üvegzseb)

  2013.04.19. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. köt megállapodást az Optennel is 24 hónapra szólóan, elektronikus jogi adatbázis és jogi szakkiadvány (e-könyv) beszerzésére. Aki ezt e-adatbázist választja, egy évig csak ezt használhatja, nem válthat. A jogi szakkiadványt viszont nem csak az OptiJUS-t választó, hanem minden budapesti ügyvéd megkaphatja. Az 5 800 darabos e-könyv kontingens az Opten által addig megjelentetett 24 jogi szakkönyvét tartalmazza. Az Opten további újratárgyalások eredményeként később (június 19-én), még egyszer jelentősen javított szerződésének feltételein. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2013.06.03. Az Elnökség tárgyal a JogTudor vidéki bevezetésének lehetőségéről, illetve annak a BÜK számára kedvező következményeiről. Az adaptációs alapkeretből további bruttó 30 millió forint felhasználását engedi meg az Opten-től történő, korlátlan számú felhasználást engedélyező elektronikus jogi adatbázis, papír alapú és elektronikus könyv kiadványok (CD-n) beszerzésére és a szolgáltatás biztosítására – a teljes aktív nyilvántartotti állomány részére – a 2014. június 30-ig terjedő időszakra. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/07. számú határozat))

  2013.06.19. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. az Optennel az első keresztévre (1-12 hónap) módosítja az 2014. április 19-i szerződést. A szerződés maximálja az Opten elérhető díjait, így a két kiadóval kötött, komplex tartalmú szolgáltatáscsomag bruttó díjösszegének felső maximumát a BÜK sikeresen zárta a tartalékból biztosított adaptációs alap maximumösszegén belül. Ha a második keresztévre 2014-ben nem sikerülne megállapodni, a 13-24 hónapra csak egy 1 000 fős OptiJUS kontingens lehívására marad a BÜK-nek kötelezettsége. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2013.09.02. Réti László tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy megkezdődött a JogTudor újabb kampánya, melynek keretében kiosztják a HVG-Orac KommenTÁR-ját, ami a nyolc legfontosabb nagykommentárt, köztük a még sehol sem kapható új Btk. Kommentárt is tartalmazza. Ez a nyolc könyv papír alapon 154 000 forintot ér, de a CD-ről nem nyomtatható és nem másolható. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/10. számú határozat))

  2013.09.28. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. az Optennel megállapodik, hogy az első keresztévben leszállítandó e-könyvek leszállításának határideje 2014. szeptember 30. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2013.12.02. A BÜK gazdasági vezetője ismerteti a 2013-as pénzügyi beszámoló és a 2014-es költségvetés előzetes számait. Az első tervezetben a JogTudor projekt 2013. évre könyvelendően 244 700 716 forinttal szerepel. A második félév maximált díjak összegének megfelelően már kisebb finanszírozást igényel. (Elnökségi ülés jkv. (2013. Eln. 470/13. számú határozat))

  2014.02.04. A BÜK elnöksége megvitatja a költségvetési beszámoló és a költségvetés tervezetét. Réti László elnök előadja, hogy a törvény által 2014 májusában bevezetendő és a MÜK elnöksége által jóváhagyott matricaprojekt megalapozott pénzügyi tervei szerint olyan mértékű bevétel generálódik, hogy a tagdíj 10%-os csökkentése mellett is lesz fedezet a JogTudor finanszírozására akár a folyó bevételekből is. (A terv az, hogy a teljes JogTudor költést a matricabevétel finanszírozza ezentúl.) A vitában arról is szó esik, hogy a 2014. évre a 2013-as közgyűlés határozata alapján van bevonható tartalék (a 330 millió forintos adaptációs alapból, 23. és 37. oldal). (Elnökségi ülés jkv. (24. oldal))

  2014.02.14. A Közgyűlést megelőzően a honlapra került és füzet formájában is kiosztották az elnökség által előzetesen jóváhagyott Elnöki és Főtitkári Beszámolót. Ennek 4.2 fejezete (Tudás-alkalmasság – JogTudor címmel a 17-18. oldalon)14.5 e) (e) JogTudor program: adatbázis, könyv, CD, könyvtár című fejezete (76-77. oldal). Ez utóbbi fejezet utolsó bekezdése részletesen beszámol a HVG-Orac és az Opten kiadók e-kommentár lemezeinek kiosztásáról is. A Közgyűlés a BÜK-KGY/2014/03. számú határozatával az elnöki és Elnökségi beszámolót – bennük a JogTudor projekttel kapcsolatos adatokat – 87%-os többséggel jóváhagyta és elfogadta. (Elnöki és Elnökségi beszámoló [PDF] (BÜK-KGY/2014/03. számú határozat), költségvetés KGY/2014/05. számú határozattal fogadta el (BÜK Közgyűlési Jegyzőkönyv 2014.02.14.))

  2014.02.19. A BÜK és a JogTudorPlusz Kft. a HVG-Orac-kal egy 11 000 darabos e-kommentár kontingens leszállítására köt megállapodást. Cél, hogy mind a 8 400 aktív nyilvántartott kapjon a hatályosított kommentárokból, és elkezdődhessen egy országos ügyvédi terjesztés. (Több jelentős anyagi jogi kódexet (csak a új Ptk-t 72 ponton) módosítottak egy év alatt. Az “offline” módon használható e-könyv és gépre is feltelepíthető. A 8 ún. “nagykommentárt” hordozó CD-ken a kiadó köteles az előző év óta átdolgozott, hatályosított kiadványait átadni és innentől kezdve az nem vonható ki a jogi adatbázis-szolgáltatásból sem. A beszerzésre fordított bruttó összeg 93,3 millió forint (a volumen nő, de a beszerzési keretösszeg nem emelkedik). (BÜK irattár [PDF] és üvegzseb)

  Ugyanezen a napon kerül sor a 2013. április 15-én, két évre kötött jogi adatbázis szolgáltatási szerződés módosítására. A hozzáférések számát a Közgyűlés által elfogadott országos terjesztési koncepcióra tekintettel 11 000 főre emelik, erre tekintettel az egy felhasználói szerződésre eső negyedéves díj mérséklődik. A beszerzésre fordított bruttó összeg 63,7 millió forint (a volumen nő, de a beszerzési összeg nem emelkedik).

  A HVG-Orac számára fizetendő 13-24 havi összköltés az előző 12 hónaphoz képest 20 millióval csökken, a termékek száma viszont jelentősen emelkedik.  Akár a teljes országos ügyvédi kar ellátását is lehetővé teszi. (A területi kamarák még kivárnak és csatlakozási lehetőségüket a biztonsági jel bevételtől teszik függővé.) Ez a szerződés a feleknek 30 napos elállási lehetőséget adott (abból a megfontolásból, hogy a február 21-i választások nyomán pozícióba kerülő elnökség vagy visszatérhessen a régi, 2 évre kötött szerződéshez, vagy újratárgyalhassa a feltételeket.)  A megállapodás biztosította a BÜK számára, hogy amennyiben az Optennel a 13-24. havi szolgáltatásokról nem tud megállapodni, csak 1 000 fős OptiJUS kontingens hozzáférést kelljen megvásárolnia. Ezzel ismét sikerült a pénzügyi kockázatok felső határát bezárni. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2014.05.05. A választásokat követően munkáját megkezdő új elnökség ülésén Réti László elnök a 4. napirend alatt beszámolt a JogTudor első évéről. A beszámoló kiterjed a vidéki terjesztés megindítására, tételesen beszámol arról, hogy az első keresztévben milyen felhasználások történtek, kitér a JogTudorPlusz Kft. feladataira, szerepére, beszámol az e-könyvek, záró CD-k és a nyomtatott könyvek beszerzéséről és terítéséről. Ismét beszámolt arról, hogy a 2013-2014-es évekre kiterjedően biztosított a közgyűlési határozat 330 millió forintos felhasználásra lehetőséget a tartalékból. A július 1-jével kezdődő 2. keresztév finanszírozására a 2014. évi bevételből 161 millió forintot lehet felhasználni, tehát az adaptációs alapból is be kell vonni finanszírozást. Tájékoztatást arról, hogy a HVG-Orac a BÜK bruttó költésének keretein belül hajlandó volt felemelni a hozzáférések számát, és beleegyezett abba, hogy további értékesítésre kerüljön sor. Az elnökség a beszámolót elfogadta és határozatával megerősítette a folyó bevételből előirányzott keretösszeg illetve az adaptációs alap maradékának felhasználását. (Elnökségi ülés jkv. (30-33. oldal) [PDF])

  2014.06.02. Az elnökség újból tájékoztatót hallgatott meg a JogTudor programról. Az elnök beszámolt arról, hogy a csomag részeként az Opten-től egy három kötetes Ptk. kommentárt (később ez 4 kötetben jelent meg) és ezen kívül egy később Ptk.+ néven megjelenő jogszabály/bírói gyakorlatot tartalmazó print könyvet fog szolgáltatni és ezen kívül még e könyv formájában is ad majd terméket (erről akkor még nem volt konkrét megállapodás). (Elnökségi jkv. (33. oldal 5. sz. napirendi pont) [PDF])

  Ugyanezen a napon a BÜK és a JogTudorPlusz Kft. az Optennel a második keresztévre (13-24 hónap) módosítja az 2014. április 19-i szerződést. A szerződés bruttó 134 312 000 forintban maximálja az Opten elérhető díjait. Az Opten által vállalt szolgáltatások: 6 000 darab OptiJUS elektronikus jogi adatbázis felhasználás, a Felek által még meghatározandó számú e-könyv, CD adathordozón, 6 000 darab, kemény kötésű, három kötetből álló, 2014 áprilisában lezárt hatályosságú Ptk. kommentár, 6 000 darab, 2014. május 31-jei hatályosságú nyomtatott Ptk. szöveg, kiegészítve a Kúria hatályos gyakorlatával és egy jogszabály-visszamutató táblával. (BÜK irattár és üvegzseb)

  2014.06.18. A BÜK alapítói döntéssel utasítja a JogTudorPlusz Kft-t, hogy kezdje meg a JogKódex termék vidéki értékesítését. Azok a területi kamarák, amelyek taglétszámuk 20%-ának megfelelő felhasználószámot garantálnak, tagjaiknak kedvezménnyel ajánlhatják az egy éves előfizetést. Megnyílik a JogTudorPlusz Kft. honlapja (a kampányt szeptemberben egyébként a Kft. megismételte). Az év végéig közel 600 felhasználást sikerült vidéken értékesíteni. Bács-Kiskun, Békés, Heves, Komárom-Esztergom megyékkel sikerült kontingens-garanciás értékesítést kialakítani.

  2014.09.08. Az elnökség ülésén a főtitkár előterjesztésére megvizsgálják a HVG-Orac-kal kötött, 2014. február 19-i megállapodás alapján teljesített szolgáltatásokat. Az elnökség 15 nem, 2 igen és 1 tartózkodás mellett elutasította dr. Papp Géza főtitkár határozati javaslatát, hogy az elnök és főtitkár kezdeményezze a HVG-Orac Kft-vel kötött 11 000 db CD-lemez megvásárlására irányuló szerződés felbontását, illetve az eredménytelen tárgyalás során kezdeményezzen peres eljárást. A vitában részletesen áttekintették a tényállást. A vitában elhangzott, hogy az elnök a közgyűlés határozatainak keretén belül az elnökségnek folyamatosan beszámolva járt el, az elektronikus jogi adatbázis, a CD-k (e-könyvek) illetve a print termékek beszerzésére irányuló szerződések megkötése és végrehajtása során. (Elnökségi jkv. (40-55. oldal), 2014. Eln. 470/10/22. [PDF])

 • JogTudor 2. (2014.11. – 2015.)

  2014.11.10. Az elnökség első olvasatban vitát folytatott le a “JogTudor 2.” programról, amely 2015. július 1-jén venné kezdetét. Az előterjesztés melléklete volt a kiírás tervezete. Az ekkor már határozatképtelenné vált elnökség tagjainak nem volt ellenvetése a határozati javaslattal szemben, annak mind a 8 pontjával egyetértett. (Ennek nyomán megtörtént a kiírás kiküldése a HVG-Orac, Opten és a Wolters Kluwer Kft. (volt CompLex, a továbbiakban: Wolters Kluwer) tartalomszolgáltatóknak, és az elnök felhatalmazást kapott egy három tagú értékelő bizottság felkérésére. (Elnökségi jkv. (43-45. oldal 5. sz. napirendi pont), 2014. Eln. 470/06/22. számú határozat, BÜK irattár [PDF])

  2014.12.08. Az elnökség elfogadta a JogTudorról szóló határozati javaslatot. Ez egyebek mellett azonosítja a várható 2014-es és 2015-ös kiadásokat. (Elnökségi jkv. (18-19. oldal), 2014. Eln. 470/13/25. [PDF])

  2014.12.15. A HVG-Orac, az Opten és a Wolters Kluwer benyújtotta ajánlatát. Az ajánlatokról az értékelő bizottság számára – a 2012-es pályázattal azonos módon, azaz anonim ajánlati ár összehasonlító táblázatot készített, melyből nem állapítható meg, hogy melyik árat melyik pályázó adta. Külön összehasonlító táblázat készül a tartalmakról, amely már részletesen tartalmazza, hogy mely kiadó mit ad ingyen az alapspecifikációban megszabott minimumkövetelményeken felül, és mit hajlandó külön térítéses szolgáltatásként az egyedi végfelhasználók rendelkezésére bocsátani. (BÜK irattár)

  2015.01. A kamara belső honlapján elhelyezik a “JogTudor kronológia” oldalt (link), amely részletesen bemutatja a projekt történetét, belső vitáit, külső kommunikációját és dokumentumait. Fejezetek: Előkészítés (2011.08. – 2012.05.); Beszerzési eljárás (2012.06. – 2012.12.); Tesztelés, felhasználás előkészítése (2012.12 – 2013.03); Szerződések, országos terjesztés (2013.03.20. – 2014.09.) JogTudor 2. (2014.11. – 2015.).

  2015.01.05. Az elnökség az 5. napirendi pontban beszámolót hallgatott meg az értékelő bizottság aznapi üléséről. A bizottság kezdeményezte, hogy egy szűk körű felmérésre kerüljön sor a felhasználói szokásváltozásokkal kapcsolatban. (Elnökségi jkv. (37. oldal) 2014.)

  2015.01.18. A kamara az összes aktív JogTudor felhasználót (kb. 4500 fő) egy 12 pontos kérdőívvel kereste meg elektronikus úton. Ebben 12 pontban fogalmazzák meg a használattal kapcsolatos kérdéseket, kritikákat, javaslatokat. A kérdőívet a kamara egy hétig tartja nyitva. A beérkezett válaszok aránya meghaladja a 10%-ot, a minta reprezentatívnak tekinthető. A fő preferenciák: az adatbázis- és tudástartalom bővítése és gazdagsága. (BÜK irattár [PDF])

  2015.02.02. Az elnökség a pályázati kiírást eredménytelenné nyilvánítja és új szakmai koncepció kidolgozását kéri. Tárgyalásokat kell kezdeni a keresztéves rendszer helyett a naptári évre történő áttérésről. A határozat figyelembe veszi a decemberi nagymintás aktuális felhasználó felmérés eredményeit és felhasználói észrevételeit.

  A benyújtott pályázatokról az elnökség beszámolót hallgat meg (elnökségi jkv. kivonat). Az elérhető tartalom és annak ingyenessége, illetve fizetőssége terén az ajánlatok egymástól távolodtak.

  • Mindhárman adnak “alap” kommentárokat (régi és új Ptk., régi és új Btk., Pp., Be.).
  • A WK nem ad további kommentárt (szakkönyvet), a HVG-Orac ad még 82 darabot. Az Opten a 31-ből csak 5-öt akar ingyen adni, holott 24-et már tavaly megvettük CD-n (szakmailag az ő kínálatuk sem számban, sem naprakészségben nem éri el a két másikét).
  • A WK nem ad alapszolgáltatásként BDT-t, KGD-t, biróság.hu-t, idegen nyelvű szófogalomtárakat.
  • Opten nem adja a saját termék “Döntvénymodult”, a birosag.hu adatbázist, “Ítéletkeresőt”.
  • Az Opten adja a legkedvezőbb árakat, a legkedvezőbb tudástartalmat a HVG-Orac.
  • Más plusz ingyenes tartalmakban a HVG-Orac (tudás) és az Opten (adatbázis) jóval többet nyújt, mint a WK.

  A három tagú bizottság javasolta a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. Az elnökség határozata (PDF) a JogTudor folytatásával kapcsolatban:

  • Átmeneti megoldásként célszerű a JogTudor “keresztféléves” rendszeréről a naptári éves rendszerre áttérni. Ezért a jelenlegi szolgáltatókkal a fél éves hosszabbításról kezdődjenek tárgyalások. A hosszabbítás lehetőleg csak a jogi adatbázis szolgáltatást érintse.
  • A 2015. július-decemberi fél évre próbáljon a BÜK megállapodni a két jelenlegi szolgáltatóval. Ha kettővel nem lehet, akkor csak az egyikkel. Ha az sem lehetséges, készüljön időben, áthidaló megoldásra javaslat.
  • Júniusban, vagy ősszel kezdjük újra a pályáztatást (vagy adatbázisra, vagy keretrendszerre, vagy új koncepcióra). Addig szülessen meg egy középtávú koncepció.
  • Az elnökség az évi költségvetési előirányzatba előterjeszt a 19-24 hónapokra 82 millió Ft-t a leszerződött JogTudor megrendelések fedezetére és 80 millió Ft-t a 2015-ös év második félévére.

  (2015. Eln. 470/02/26. számú határozat [PDF]).

  2015.02.05. Megtörténik a pályázók kiértesítése a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.

  2015.03.02.  Az Elnökség harmadszori tárgyalás és hosszas vita után kialakítja 2015. évi költségvetés számait és a közgyűlésre előterjeszti. Ez elfogadja és támogatja a szolgáltatás fenntartását a költségvetési tartalék terhére is, nem kívánja a korábbi szerződések újratárgyalását vagy megtámadását. A főtitkár ezzel szembeni határozati javaslatait elveti (elnökségi jkv. kivonat [PDF]).

  2015.03.02-04. Papp Géza főtitkár minden ügyvédhez mozgósításra felhívó körlevelet küldött, amellyel – egyebek mellett – a JogTudor program költségeit, az elektronikus könyvek beszerzésével kapcsolatos gazdasági döntést és az erre vonatkozó elnökségi határozatokat bírálja (PDF.) Az Ellenőrző Bizottság erre választ adott (PDF), az elnök mindkét dokumentumra tett észrevételt (PDF). Az Opten a főtitkári körlevéllel szemben tiltakozó levelét közöl (PDF). Ebben a tagokhoz továbbított szolgáltatások értékét, amelyekért a BÜK 190 millió forintot fizetett, 1,4 milliárd forint piaci értékben jelölte meg.) Mind a négy dokumentumot elhelyezték a kamara honlapján és rendkívüli hírlevélben hívták fel a tagság figyelmét még a közgyűlés előtt.

  2015.03.06. BÜK közgyűlés megnyitásáig az elnökségi és elnöki közgyűlési beszámolót (mellékletek nélkül 104 oldal) 1427 fő tekintette meg. Papp Géza főtitkár körlevelére 553-an kattintottak. Az Ellenőrző Bizottság erre adott válaszát 2235-en(!), az elnök mindkét dokumentumra tett észrevételét pedig 1257-en tekintették meg. A JogTudor kronológia oldalt, amelyen a projekt szerződései is olvashatók, január közepe óta 427 fő látogatta meg. Az Optennek a főtitkári körlevéllel kapcsolatos tiltakozó levelét 506 megnyitás érte el.

  Az előterjesztésekkel szemben csak Papp Géza főtitkár és Bártfai Beatrix ügyvéd szólaltak fel. A főtitkár felszólalása gyakorlatilag megegyezett az összes kamarai taghoz írt levelében foglaltakkal. Bártfai Beatrix kifogásolta, hogy nem ismeri a vitatott szerződések tartalmát, és nem tudta azokat megtekinteni. A JogTudor szerződések tartalma nyilvános, azok a honlapról is megismerhetőek.

  Ezek után a közgyűlés kétharmadot meghaladó többséggel fogadta el minden határozatát. A JogTudor beszerzésekről szóló beszámolókat jóváhagyta, a programhoz 2015-re a szükséges pénzügyi forrásokat a költségvetésben biztosította. Az elnöki/elnökségi beszámolót érintő más felszólalás nem volt.

  2015.03.19. A JogTudor Plusz Kft. útján beindul a vidéki értékesítés utolsó negyedévi kampánya. A kamarának kb. 600 felhasználást sikerült a területi kamaráknál értékesítenie.

  2015.03.22-24. Beérkeznek a szolgáltatók 2015. második féléves ajánlatai (BÜK irattár).

  • Az Opten az összes aktív budapesti  nyilvántartottnak vállalja a réginél csökkentettebb tartalommal az  OptiJUS szolgáltatást. A már leszerződött értékre választási lehetőséget ad új nyomatott könyvekből. Ez a 2015. június 30-ig  érvényes szerződésünk díjat 6 millió forinttal csökkenti
  • A HVG-ORAC teljes Jogkódex tartalmat szolgáltatna a második félévben is, de csak 2 100 felhasználónak és 34,2 millió forintért. A két ajánlat tartalmában és árban egyaránt jelentősen eltér egymástól. Az árak a listaárakhoz képest kb. 70-90 %-os engedményt tartalmaznak.

  2015.04.22. A három tagú elnökhelyettesi bizottság beszerzi a főtitkár és két szakmai munkatárs véleményét, és elkészíti javaslatait:

  • A tagság számára papír alapú könyvek beszerzésére 2013. áprilisi és 2014. júniusi módosító szerződéssel leszerződött keretösszeg bruttó 52 583 200 Ft. Hat szakmai tárgykört lefedő csomag belső arányait előzetes felméréssel kell kialakítani.
  • A folyamatosság érdekében szolgáltatást 2015. második félévében folytatjuk, de 2016-ben csak új kiírás alapján lehet ilyen szolgáltatást biztosítani. Ha lesz 2016-os folytatás, a 3 piaci szereplő közül bármelyik szolgáltató egyedül is megnyerheti, ezért az átmeneti időszakban el kell kerülni az esetleges többszöri platformváltást.
  • Mindkét szolgáltatási ajánlatot (Opten: 25 000 000 Ft, HVG-ORAC: 34 290 000 Ft bruttó) elfogadjuk.
  • A jövőre vonatkozó végleges döntést a 2016-os költségvetési helyzet ismeretében kell meghozni.
  • Egy, a tagságot teljes körben megkérdező kérdőíves felmérést előzetesen meg kell fontolni.

  2015.05.04. Az elnökség egy bő másfél órás vitában elemzi a helyzetet és a bizottság javaslatát tudomásul veszi, illetve ahol határozat szükséges, azt meghozza. (2015. Eln. 470/05/04. számú határozat, elnökségi jegyzőkönyv 1-6 oldal.)

  2015.05.12. 2000 ügyvéd előválaszt az Opten által leszállítandó egyes könyvekből.

  2015.06.23. Megállapodás termékértékesítési és szolgáltatási szerződések újabb (4. sz.) módosításáról – további 6 000 szakkönyv leszállításáról (BÜK – JogTudorPlusz Kft. – OPTEN Informatikai Kft. [PDF])

  2015.06.23. Termékértékesítési és szolgáltatási szerződés kiegészítése (BÜK – JogTudorPlusz Kft. – HVG-ORAC Kft. [PDF])

  2015.07.01. Újraregisztrálás után folyamatosan használhatják a praxisban lévő budapesti nyilvántartottak a két JogTudor program egyikét. A nyári uborkaszezon ellenére egy hónap alatt az aktív ügyvédek 63,75%-a vette használatba a terméket. Az egy hozzáférésre jogosultra eső BÜK költség egy évre bruttó 17 500 Ft (a listaárakból 82% kedvezményt sikerült elérni).

  2015.09.17. Indikatív ajánlatkérés kiküldése a három tartalomszolgáltatóhoz. A kérdés lényege, hogy részt vennének-e egy olyan, kamara által meghatározott minimumtartalmat biztosító, felhasználásonként fix díjas szolgáltatásban, amelyben kontingensgarancia nélkül, csak a tényleges felhasználások negyedéves száma után fizetne díjat a kamara. (OptenHVG-ORACWolters Kluwer [PDF]) Egyik szolgáltató sem kívánt ilyen programban részt venni.

  2015.09.23. Megkezdődik a 2014-es Opten szerződésmódosítás szerinti 6000 könyv átvétele és kiosztása. A könyvek fokozatosan érkeznek 2016. januárjáig.

  2015.10.09. A teljes tagságra kiterjedő 11 pontos internetes kérdőíves felmérés indul a JogTudor használatról és az igényekről, az elnökhelyettesi bizottság 2015. április 22-i felvetésének megfelelően.

 • A JogTudor program első 33 hónapja (2013-2015)

  A JogTudor folytása

  A JogTudor programot a Közgyűlés, mint átmeneti, két éves felzárkóztató programot indította útjára. A programról 2015. októberében a teljes aktív tagságot megkereső kérdőíves felmérés készült. Ebben a megkeresettek 12%-a vett részt, ez már reprezentatív mennyiség. Főbb megállapítások:

  • változatlanul a legnépszerűbb szolgáltató a Wolters Kluwer (megjegyzés: a kamara számára tömeges felhasználásra árban elérhetetlen);
  • a többség (70%) a program folytatását akarja. Ha futja a költségből, akkor bővüljön ki mind a három szolgáltatóval (Hvg-Orac, Opten, Wolters Kluver),
  • pazarlásnak tartja az egészet 6%;
  • a piacon elérhető 3-ból több adatbázist is használ párhuzamosan 23%;
  • napi/heti rendszeres használó 77%, további 10% havi rendszeres használó;
  • megelégedne csak az elektronikus adatbázissal és lemondana a könyvekről 19%.

  Az Elnökség jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2015. december 4-én a JogTudor program elektronikus jogi adatbázis szolgáltatásainak változatlan feltételek melletti, fél éves továbbfolytatását határozta el. A szolgáltatókkal a szerződéseket a kamara megkötötte. A fél éves szolgáltatások díja bruttó 65 154 240 forint.

  Áttekintő beszámoló a JogTudor Program első 33 hónapjáról

  A kamara honlapján a program előkészítésének kronológiája, a döntéshozatal és a szerződéskötések dokumentumai elérhetők. Ugyancsak elérhető az az összegzés, ami a jelen beszámoló alábbi részét képezi.

  (a) Fő jellemzők, előzmények és piaci környezet

  A szaknyelven “nagymélységű”-nek nevezett elektronikus jogi adatbázisból, 44 papír és elektronikus (DVD) könyv kiadványból álló szolgáltatáscsomagot másfél éves előkészítő munka után a Kamara 2013 áprilisában indította útjára. A közgyűlés és az elnökség a program céljaként a nagy kódexek kodifikációs időszakában a budapesti ügyvédség tudástámogatását és –felzárkóztatását jelölte meg. Miközben minden bíró, közjegyző, ügyész, közigazgatási dolgozó asztalán ott volt a naprakész elektronikus joganyag, addig az ügyvédeknél ez nem volt így. Soha nagyobb szükség nem volt ügyvédnek a naprakész jogi adatbázisra, az ingyenes iratmintákra, űrlapokra, joggyakorlatra és szakirodalomra, mint 2013-ban, és azóta is folyamatosan.

  A Kamara a program megindítása előtt alapszabályában pontosította saját közfeladatait, és nevesítette az ingyenes, és kedvezményes szolgáltatások nyújtását.

  A szolgáltatói pályázatra mind a három hazai tartalomszolgáltatót (HVG-ORAC, Opten és Wolters Kluver/Complex) meghívta. A Wolters Kluver árai nem voltak a Kamara számára megfizethetők. Ezért az elnökség az árban kedvezőbbeket választotta úgy, hogy egymással továbbra is versenyezzenek árban, a szolgáltatások (jogi adatbázis és könyvek) kínálata és fejlesztése terén is.

  Korábban ügyvédeink kb. 70%-a nem használt elektronikus jogi adatbázist, főleg magas ára miatt. A használók pedig panaszolták egyes szolgáltatásoknak a csomagból való kivonását és a bonyolult árképzést. A JogTudor térítésmentes kamarai szolgáltatásként minden praxisban lévő kollega részére elérhetővé tette a felső kategóriás hatályos jogi adatbázist.

  Mára a “fizetős” szolgáltatásokkal együtt a budapesti ügyvédek több, mint 80%-a vált tagi vagy előfizetői jogon rendszeres jogi adatbázis felhasználóvá. Bár az ügyvéd felhasználók száma a teljes hazai jogi adatbázis piacon nem meghatározó (kb. 5-6 %), a többszereplős állapot jótékonyan hat a tartalmi, árbeli és műszaki egyensúlyok fenntartására. Ingyenesen is elérhetőek bizonyos jogi tartalmak, de a Jogtudor szolgáltatás a minőségi ügyvédi munka elengedhetetlen részévé vált.

  (b) Ki veheti igénybe?

  A szolgáltatás 2016. június 30-ig az összes “aktív” budapesti nyilvántartottak (2016. január 1-jén 7552 fő: ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász,  külföldi jogi tanácsadó és ügyvédjelölt) számára ingyenes. A 33 hónap alatt volt olyan időszak is, amikor mind a két szolgáltatót elérhették az érdeklődők, így – mivel a szolgáltatások egymást nem teljesen fedik le, szélesebb körű ismeretekhez juthattak. A jövőre nézve hosszú idő volt a megfelelő szolgáltató kiválasztására. Egyes könyveket az ügyvédjelöltek  a szakvizsgázott kollegák számára nyitva álló előválasztási idő eltelte után igényelhetnek.

  (c) Mit tartalmaznak a Jogkódex és az OptiJUS elektronikus adatbázisok?

  A tartalomszolgáltatók számára a BÜK magas tartalmi és műszaki követelményeket szabott meg. Termékeiknek tartalmazni kell a teljes magyar központi jogszabályokat legalább 20 évre visszamenően, a bírósági jogeset-anyagot, a kiadók gondozásában megjelent legfontosabb szakirodalmat. Az elvárt tartalmon túl a szolgáltatók többlettartalmakat is biztosítanak pl. cégadatbázist, iratmintákat, nyomtatványkitöltőt, kalkulátorokat, stb. A két JogTudor szolgáltató egymással folyamatosan versenyez a többlettartalmak behozatalával, a felhasználó-barátabb felületek nyújtásával és a műszaki haladáshoz való alkalmazkodással.

  (d) Miből fizetjük?

  A szolgáltatás fedezete a tagdíj. Mivel a kamarai tagdíjfedezet ezt a szolgáltatást is tartalmazza, a mennyiségi kedvezmény miatt megtakarítás keletkezik az ügyvédnél, tehát neki erre nem kell költenie A Kamara nem emelte, hanem ez időszak alatt csökkentette is a tagdíjakat. Még így is maradt a folyamatos képzésekre, előadásokra is fedezet.

  (e) Mibe kerül?

  Természetes, hogy – az egyébként transzparens és a kamara médiumaiban jól követhető beszerzés – a belső és külső médiaérdeklődés középpontjába került.

  A Kamara elsődleges célja az volt, hogy  mindenki számára elérhetővé tegye a hatályos jogi adatbázisokat. Ennek érdekében indultak meg nyertes szolgáltatókkal a tárgyalások.

  A pályázaton kialakult ár szabta meg ugyan a pénzügyi kereteket, de ki lehetett tárgyalni, hogy több elektronikus adatbázist és azon túl szakkönyveket is biztosítsanak. Mindez egy csomag keretében történt, azon belül a szolgáltatók határozhatták meg, hogy az egyes tételek mennyibe kerülnek. A kamarai kiadások az előirányzatok keretein belül maradtak. Íme a kiadások sarokszámai ismét:

  Három naptári évben 33 hónapos futamidő alatt Ráfordított összeg (bruttó Ft)
  A teljes kamarai bruttó ráfordítás:

  605 468 402

  Egy aktív nyilvántartottra (33 hónap):

  80 173

  Egy hónapra egy aktív nyilvántartottra:

  2 429

  (f) Mire jogosultak a kamara tagjai?

  Igénybe vehetik az egyik nagymélységű jogi adatbázist (vagy az OptiJUS-t, vagy a Jogkódexet) és választhatnak 44 különböző kiadványból JogTudor könyvet (12 papír alapú, 32 pedig DVD-n, elektronikus formátumokban).

  (g) Az elektronikus jogi adatbázis termékek piaci értéken és kamarai áron

  Még sokan emlékeznek, hogy mennyibe került a JogTudor program előtt egy évre az elektronikus adatbázis. A piacot a Complex vezette – az Opten előtt – lemezes, napra nem hatályos „CD jogtár”-jával. Ez került évi nettó  200.000 – 350.000 forintba.

  Ha a csak egy 150 ezer forintos árat szorozzuk meg az „aktív nyilvántartotti”, praktizáló BÜK létszámmal (7552 fő), egy évben kari szinten 1,1 milliárd forintot kapunk. Ezt a JogTudor időszak hónapjainak számára (33) vetítve láthatjuk, hogy máig nettó 3,1 milliárdot fizetett volna a fővárosi ügyvédi kar, csak az CD-s elektronikus jogi adatbázisért – ha meg tudta, vagy akarta volna fizetni.

  A jogrendszert és joggyakorlatot átalakító változások időszakában szakirodalom kiválasztásakor nemcsak annak eldöntése jelent napi nehézséget, hogy a széles kínálatból melyik könyvet vásárolja meg az iránta érdeklődő szakember, hanem az is, hogy miből finanszírozza kiadásait.

  (h) Könyvek

  Nagyon népszerű volt és már ki is fogyott a HVG-ORAC indítókiadvány, a „Ptk. Fordítókulcs”. Erre a Kamara 65%-os kedvezményt kapott. Felmérésekben erős igény mutatkozott a kommentárok iránt. Mivel a kulcs-könyvtartalmakat a Kamara DVD-n megvásárolta, ezért a kiadók szerződésben vállalták, hogy azokat nem vonják ki az elektronikus adatbázis szolgáltatásból. Ez elejét vette a korábbi ismert panaszok egyik fő csoportjának.

  A „kapcsos kommentárok” darabja 23-39 ezer forint között volt és van a kiadó honlapján feltüntetett listaárak szerint. Egy JogTudor DVD-re a 8 legfontosabb kapcsos kommentár került, ami nyomtatott formában 250 ezer forint körüli összegért kapható. A kiadó ezekért 15.320+ áfa összeget kért és egyidejűleg csökkentette az elektronikus jogi adatbázis pályázati árát.

  A második, a 2013-2014-es jogszabályváltozások kényszere folytán frissített kiadáshoz 2014-ben a kiadó még 5000 darabot hozzáadott, hogy támogasson egy országos JogTudor terjesztést és erre külön felhatalmazást adott a szerződésben. A darabszám emelkedés az árat nem növelte.

  Az Opten 2014-ben 4 kötetes Ptk. kommentárt szállított, 2015-ben még további 6 szakkönyvet, melyek közül a tagok saját igényeiknek megfelelően választhattak. További 24 szakkönyvét elektronikus formában, DVD-n adta át. Ezek egy része az on-line adatbázisban nem szerepelt.

  Bármelyik tartalomszolgáltató elektronikus jogi adatbázisát választotta a kamarai tag, jogosult volt a másik kiadó összes könyveinek eléréséreAz ügyvédek számítógépeiken internet hozzáférés nélkül is egy komoly jogi szakkönyvtár használóivá válhattak.

  A kollektív beszerzés (itt is) látványos megtakarítást hozott az ügyvédi praxisok számára. Ugyanezek a tudástermékek a futamidő alatt a teljes kari létszám számára eredeti kiadói formátumokban 6,5, a BÜK által választott formátumokban 4 milliárd forintért lettek volna elérhetőek. A budapesti kar által elektronikusan igénybevett adatbázisok és a kamarából személyesen elvitt könyvek és szolgáltatások külső piaci értéke 2015. év végéig 2,4 milliárd forintot tett ki.

  (i) Az aktuális igénybevételek 2015. december 31.-én

  Elektronikus jogi adatbázisok 2015. december 31:

  Regisztrált felhasználók

  ügyvédek közül

  aktív ügyvéd

  1878

  1873

  3751

  65,17%

  egyéb aktív nyilvántartott

  193

  361

  554

  Összesen

  2070

  2234

  4305

  Szolgáltatói részarány

  48,09%

  51,91%

  100,0%

  Könyvek

  Kiadvány

  beszerezve

  kiadva

  HVG-ORAC Ptk fordítókulcs

  6000

  5969

  HVG-ORAC 8 db e-kommentár 2013-as kiadás

  5800

  3154

  HVG-ORAC 8 db e-kommentár 2014-es hatályosított kiadás

  5800

  4514

  Opten 24 db e-kommentár 2013 (zömmel már nem hatályos)

  5800

  2947

  Opten PTK Kommentár 4 kötet 2014

  6000

  5009

  Opten „PTK+” Hatályban tartott bírói gyakorlat

  6000

  2450

  Opten további, 2015 októberében leszállított 6 könyv

  6000

  1897

  Ezen felül a HVG-Orac további 5000 DVD-t biztosított az esetleges vidéki JogTudor terjesztés számára. A csaknem megduplázódott állományt (10800 adathordozó) a Kamara még 2014-ben külön felár nélkül, az 5800-as  volumennel azonos, változatlan végáron szerezte be.

  (j) Pénzügyi összegzés

  A kamara 33 hónap alatt az összes szolgáltatásra 605 468 402 forintot költött. Ebből a tagság – bármilyen saját költés, pénzügyi teher nélkül – a következő értékhez jutott hozzá:

  A tagság által elérhető ingyenes JogTudor szolgáltatások 2013-2015

  BÜK-ön kívüli, „külső” ár Ft

  Ebből a tagság által ténylegesen igénybe véve Ft

  On line e-jogi adatbázisok 33 hóra

  3 131 2287 500

  1 772 544 235

  A könyv termékek (44 könyv)

  959 060 000

  629 026 478

  Összes szolgáltatás értéke

  4 090 347 500

  2 402 561 400

  (k) A könyvek beszerzése és kiosztása (darabszámok 2015. december 31-én)

  BÜK-ön belüli felhasználásra beszerzett  e-könyv adathordozó       17 400 100%
  Összes BÜK-ön belül kiosztott e-könyv adathordozó       10 728 62%
  Országos promócióra a kiadó által felajánlott e-könyv adathordozó[1]        5 000 100%
  Országos promócióra kiosztott  e-könyv adathordozó           485 10%
  Összes BÜK célra beszerzett e-könyv bármilyen adathordozón     232 000 100%
  Összes BÜK-ön belül kiosztott e-könyv bármilyen adathordozón     133 664 58%
  Összes beszerzett papíralapú kiadvány (könyv)       24 000 100%
  Összes kiosztott  papíralapú kiadvány (könyv)       15 441 64%
  Összes BÜK-ön belüli felhasználásra beszerzett könyv     256 000 100%

   

  Összes BÜK-ön belül kiosztott papír és e-könyv

      149 105

  58%

  (l) Transzparencia és kari visszajelzések

  A Jogtudor programról előzetesen 2012-ben, majd 2015-ben nagymintás, reprezentatív felmérések készültek. Ezek a program hasznosságát és szükségességét igazolták vissza.

  A JogTudor beszerzéseiről részletes táblázat, történetéről, a felmérésekről és dokumentumairól pedig részletes kronológia olvasható a Kamara ügyvédek számára elérhető honlap oldalain.

  Forrás: BÜK tagnyilvántartás, kiadói honlap listaárak, kiadói közlések és BÜK statisztikák.

  Normaháttér: Ügyvédi törvény 12. § (2); BÜK alapszabály II.2. l) pont.     


  [1]Külön anyagi ráfordítást nem igényelt, az eredeti áron belül biztosított többletmennyiség.