Minőségvédelem

Az ügyvédekről szóló törvény alapelvei között rögzíti, hogy az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen és a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.

Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha közreműködésétét olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik vagy jogszabály megkerülésére irányul.

Az ügyvédség országos szervének törvény alapján kibocsátott magatartási szabályzata ugyanakkor azt tartalmazza, hogy minden ügyvéddel szemben elvárás, hogy fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenő új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot.

Az ügyvédek felelősségre vonásának joga

Ezek az előírások azt jelentik, hogy az ügyvéd csak törvényes ügyben járhat el, vállalhat képviseletet és csak akkor, ha az adott ügyben rendelkezik azzal a szakmai felkészültséggel, amely az ügyben való eljárásához nélkülözhetetlen. A hivatás valamennyi gyakorlójától elvárható, hogy a munkavégzés során előforduló hibát, hiányosságot haladéktalanul kijavítsa, illetve pótolja.

Mindezen előírások megszegése az ügyvéd felelősségre vonásával járhat. A felelősségre vonás joga a törvény értelmében az ügyvédi kamarát illeti, feltétele pedig az, hogy az ügyvéd vétkes legyen abban, hogy jogellenes ügyben vállalkozott ügyvédként ténykedni vagy szakmailag nem megfelelő felkészültséggel látta el a megbízást.

A kamara fegyelmi jogkörének gyakorlója a kamara elnöke, akinek munkáját választott tisztségviselőként a fegyelmi főmegbízott, valamint a fegyelmi megbízottak segítik. A Budapesti Ügyvédi Kamara esetében a fegyelmi vizsgálati jogkört Kamaránk Fegyelmi Bizottsága gyakorolja. 

A fegyelmi eljárások gyakorlata

A fegyelmi vizsgálat a kamarához benyújtott panasz alapján indul.  Panaszt tevő ügyfél a fegyelmi eljárásnak nem alanya, annak eredményéről azonban minden esetben tájékoztatni kell őt.

Fegyelmi Bizottság által lefolytatott vizsgálat eredményeként indokolt és bizonyított esetben az előírásokat megszegő ügyvéddel szemben fegyelmi felelősségre vonásra kerülhet sor. Ez a legsúlyosabb esetben a hivatás gyakorlásától való eltiltást is jelentheti.

Fontos megjegyezni, hogy a kamara hatáskörén kívül esik az ügyvéddel szemben érvényesíteni kívánt kárigény vagy ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos igény. Ezek olyan vagyonjogi követelések, amelyek elbírálására kizárólag bíróság jogosult.